Rijksweg 31, 9917 PT, WIRDUM (GN)
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel te Groningen onder nummer 010.96.287

Artikel 1 Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verlenen van diensten of het verrichten/uitvoeren van werkzaamheden.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij mondeling (ook telefonisch) dan wel via de fax of mail een bestelling plaatst voor producten van Havinga Kastanjehout.
 3. Aanbod: een door of aan Havinga Kastanjehout gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten door Havinga Kastanjehout uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan.
 2. De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en annulering

 1. Na mondelinge (telefonisch) overeenkomst legt Havinga Kastanjehout de order vast in een bevestiging, die vervolgens via de fax of per post aan de opdrachtgever wordt toegezonden.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Havinga Kastanjehout binden Havinga Kastanjehout niet.
 3. De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de dag waarop de opdrachtbevestiging is gedateerd.
 4. Een opdracht kan niet worden herroepen, tenzij Havinga Kastanjehout schriftelijk daarmee instemt en opdrachtgever de hierdoor voor Havinga Kastanjehout ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Havinga Kastanjehout geleden verliezen of gederfde winst, en in elk geval de kosten die Havinga Kastanjehout reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten etc.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na datering van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Havinga Kastanjehout heeft gemeld dat de opdrachtbevestiging afwijkt van zijn opdracht of dat hij zijn opdracht wenst te herroepen, wordt opdrachtgever geacht met de opdracht en de inhoud daarvan akkoord te gaan.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht Havinga Kastanjehout niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen, inclusief prijsopgaven, begrotingen, voorcalculaties van Havinga Kastanjehout zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen acht dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet-tijdige betaling als even bedoeld is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Havinga Kastanjehout is vereist.
 2. Havinga Kastanjehout is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van een overeengekomen opdracht of aankoop, op nader te bepalen voorwaarden die schriftelijk aan klant of opdrachtgever zullen worden overhandigd.
 3. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Havinga Kastanjehout is bevoegd een 12e deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand, waarin opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 4. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 226,=.
 5. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen.

Artikel 6 Reclamaties, klachten en garantie

 1. Indien de klant/opdrachtgever wenst te reclameren dan dient hij dit direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Havinga Kastanjehout te melden.
 2. Bij zaken welke door of namens klant of opdrachtgever zelf worden verwerkt en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat te overtuigen. Indien de schade/gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, dient de klant binnen 2 weken na ontvangst van de goederen of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk door Havinga Kastanjehout.
 3. Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Havinga Kastanjehout gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen rechtsgevolg teweeg brengen.

Artikel 7 Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle opgegeven prijzen luiden in Euro’s (€) tenzij anders overeengekomen en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) indien het particuliere klanten betreft. Voor overige klanten en handelsondernemingen wordt een prijs gehanteerd exclusief omzetbelasting.
 2. De prijs die Havinga Kastanjehout heeft opgegeven voor de door haar te verrichten werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de geldende specificaties (zie plaatsingvoorwaarden).
 3. Havinga Kastanjehout is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen: stijging van de kosten of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn; van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van met andere arbeidskosten gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op materialen, energie, reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 8 Wijze van levering

 1. Goederen kunnen door klanten worden afgehaald, ter plaatse waar Havinga Kastanjehout haar voorraad heeft opgeslagen, tegen kontante betaling. Het vervoerde materieel is geheel op risico van de klant en nadat de klant met de goederen is afgereisd kunnen er op generlei wijze kosten, ontstaan door het vervoer van het geleverde materiaal of op andere wijze, op Havinga Kastanjehout worden verhaald.
 2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever/klant, tenzij franco levering is overeengekomen, op een door Havinga Kastanjehout te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van Havinga Kastanjehout. Klant/opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Havinga Kastanjehout geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 3. Havinga Kastanjehout is niet gehouden de goederen in gedeelten af te leveren.
 4. De klant c.q. opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Havinga Kastanjehout te leveren zaken. De klant c.q. opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren zaken niet na eerste verzoek van Havinga Kastanjehout bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen weigert in ontvangst te nemen.

Artikel 9 Risico en eigendomsovergang

 1. Opdrachtgever/klant draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de goederen of onderdelen van het werk mochten ontstaan, dadelijk nadat de goederen/werkzaamheden, onbelangrijke onderdelen daargelaten, als geleverd gelden.
 2. Havinga Kastanjehout behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever terzake van de door Havinga Kastanjehout ingevolge de betreffende overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of te leveren goederen of ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekortschieten zijdens opdrachtgever in de nakoming van betreffende overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan, terwijl hiervoor afgegeven wissels, letters of credit, cheques of andere betalingspapieren volledig zijn gehonoreerd.
 3. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Havinga Kastanjehout tot volledige betaling van de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht van zaken. Indien de klant de geleverde, maar door hem aan Havinga Kastanjehout niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling of beslaglegging, geen schriftelijke melding daarvan doet aan Havinga Kastanjehout binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van ten minste drie maal de niet betaalde geldsom.
 4. Indien de door Havinga kastanjehout geleverde goederen worden verwerkt in andere, al dan niet nieuw vervaardigde, goederen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Havinga Kastanjehout aan haar een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere goederen.
 5. Zolang de eigendom van de goederen niet op opdrachtgever zijn overgegaan, is opdrachtgever niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, aan derden enig recht daarop te verlenen, of deze aard en/of nagelvast met de grond en/of gebouw of zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat de goederen bestanddelen en/of bijzaken van deze andere goederen worden, een en ander behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
 6. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Havinga Kastanjehout te bewaren. Opdrachtgever is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies door welke oorzaak ook, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Havinga Kastanjehout op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra Havinga Kastanjehout zulks wenst, aan haar worden gecedeerd, ofwel zal, zodra zij dit wenst, aan haar daarop een pandrecht worden verleend.
 7. Havinga Kastanjehout is gerechtigd om, indien opdrachtgever in de nakoming van zijn in lid 2 van dit artikel bedoelde verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij opdrachtgever aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, voor zover nodig machtigt opdrachtgever Havinga Kastanjehout onherroepelijk tot uitoefening van het in dit lid bedoelde terugnemingsrecht.
 8. In geval en voor zover Havinga Kastanjehout gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het vorige lid, wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Havinga Kastanjehout op vergoeding van schade en kosten.
 9. Bij de in het vorige lid bedoelde ontbinding zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door Havinga Kastanjehout geleden schade en gemaakte kosten.
 10. Het is de opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van Havinga Kastanjehout op opdrachtgever terzake van de door opdrachtgever weer verkochte goederen, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 11. Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden, niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Havinga Kastanjehout, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra Havinga Kastanjehout daartoe de wens te kennen geeft, te zijner keuze aan haar te cederen of haar daarop een pandrecht te verlenen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Havinga Kastanjehout is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Havinga Kastanjehout verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Havinga Kastanjehout.
 2. Havinga Kastanjehout zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de overeenkomst tussen Havinga Kastanjehout en opdrachtgever.
 3. Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 11 Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst door Havinga Kastanjehout niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Havinga Kastanjehout het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.
 2. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Havinga Kastanjehout waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machines, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid evenals de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingendoor leveranciers van Havinga Kastanjehout en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Havinga Kastanjehout onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Havinga Kastanjehout, haar leveranciers en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 12 Ontbinding

 1. Indien de klant c.q. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Havinga Kastanjehout het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Havinga Kastanjehout ten laste van de klant c.q. opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
 2. Indien de opdrachtgever een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Havinga Kastanjehout, tenzij Havinga Kastanjehout nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst inclusief werkzaamheden, alles onverminderd het recht van Havinga Kastanjehout op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 13 Geschillen

 1. De gerechtelijke instanties in het arrondissement Leeuwarden zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Havinga Kastanjehout en haar klanten c.q. opdrachtgevers bestaande geschillen.
 2. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomst door Havinga Kastanjehout gedaan of aangegaan.

Artikel 14 Slotbepaling

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Havinga Kastanjehout en de klant c.q. opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.